February 25th, 2020

promo niktoinikak декабрь 8, 2016 21:29 1
Buy for 10 tokens

Остановить склоки!

Два программиста сгенерировали «все возможные» мелодии, защитили авторским правом и сделали «общественным достоянием»!

https://tjournal.ru/tech/146004-dva-programmista-sgenerirovali-vse-vozmozhnye-melodii-zashchitili-avtorskim-pravom-i-sdelali-obshchestvennym-dostoyaniem